Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH w LATACH 2004/2005

W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego / EFS/:
1. "Dobry start w powiecie przemyskim", którym objęto 216 osób ( w tym 156 kobiet), wartość projektu - 884 244 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2004r. do 30.04.2005r.
Celem strategicznym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży poniżej 25 roku życia, pozostającej bez pracy do 24 m-cy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Po zakończeniu programu zatrudnienie uzyskały 73 osoby, tj. efektywność wyniosła 33,8% (w projekcie zakładano efektywność 30%).2. "Aktywny powrót w powiecie przemyskim", którym objęto 183 osoby (w tym 75 kobiet) powyżej 25 roku życia, bezrobotne i długotrwale bezrobotne - zarejestrowane do 24 m-cy, wartość projektu - 892 033 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2004r. do 31.03.2005r. Celem projektu było budowanie i pobudzanie motywacji do poszukiwania i podejmowania pracy. Po zakończonym programie w zatrudnieniu pozostało 112 osób, co stanowi 61% (w projekcie zakładano efektywność na poziomie 47,7%).
W bieżącym roku realizowane są dwa projekty. W ramach działania 1.2 SPO RZL "Wsparcie szans dla ludzi młodych", którym zostało objętych 288 osoby, całkowita wartość projektu 1 162 509.80  zł. Głównym celem projektu skierowanego do młodzieży do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP do 24 m-cy oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół, jest zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia. W ramach tego projektu realizowane są następujące rodzaje wsparcia : prace interwencyjne dla 30 osób , staże  dla 238 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby, szkoleniami objęto 19 osób. Projekt jest realizowany w okresie  od 01.04.2006- do 28.02.2006 Drugi projekt realizowany jest w ramach działania 1.3 SPO RZL pt. "Powrót do pracy", w ramach, którego wsparciem objęto 201 osób. Całkowita wartość tego projektu 1 624 831,80 zł. Celem tego projektu jest zwiększenie szans na ponowne zatrudnienie poprzez wyposażenie bezrobotnych w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przełamanie barier zewnętrznych, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie dla 119 osób, szkolenia dla 65 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób. W obecnie realizowanych projektach wszystkie zakładane działania przebiegają prawidłowo.

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006 r.
mgr Iwona Kurcz-Krawiec
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Przemyślu

Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Wersja XML