Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 stycznia 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.862 bezrobotnych, czyli o 355 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 975 osób, czyli o 11%...

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu stycznia b.r. wynosiła 3.626 osób (46,1 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była większa o 187 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była większa o 168 osób i na koniec stycznia 2018 roku wynosiła 4.236 osób (tj. 53,9 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na :

 

30.11.2017 r.

 

    31.12.2017 r.

1.

Polska

6,6

6,6

2.

Województwo podkarpackie

9,5

9,7

3.

Powiat przemyski

14,3

14,8

4.

Miasto Przemyśl

12,5

12,4

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (16,5%), gminy Dubiecko (12,9%), gminy Przemyśl (12,4%), gminy Bircza (10,6%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,2 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W styczniu b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 889 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 669 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 534 osoby, natomiast w miesiącu poprzednim 519 osób.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 223 osoby

- podjęcie pracy subsydiowanej – 60 osób, z tego:

- rozpoczęcia szkolenia – 3 osoby

- rozpoczęcia stażu – 3 osoby

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 0 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 4 osoby

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 150 osób

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 35 osób

- podjęcia nauki – 1 osoba

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 4 osoby

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 4 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 6 osób

- z innych przyczyn – 41 osób

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Według stanu na dzień 31 stycznia 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

Według stanu na 30 września 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 221 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej – w tym  140 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 221 osób poszukujących pracy i 144 osoby niepełnosprawne).

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec stycznia b.r.:

 

W styczniu b.r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 268 ofert, to o 4 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 47,6 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w styczniu 2017 roku – 44,8 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w   marcu 2017 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

286

136

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

184

34

miejsca aktywizacji zawodowej

102

102

 

z tego

Staże

9

9

prace społecznie użyteczne

93

93

dla niepełnosprawnych

5

1

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w styczniu b.r. 6,5% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 13,1 %.

 

 

Oprac. Agata Czereba

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu - Dział Pośrednictwa Pracy

fot. pixabay.com

Wersja XML