Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikat redukcji niskiej emisji dla MPEC

22 stycznia br.w sali narad UM w Przemyślu odbyło się spotkanie w sprawie przyznania Certyfikatu Jakości dla Ciepła Systemowego dostarczanego przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Wziął w nim udział Prezydent Miasta Przemyśla jako właściciel Spółki, członkowie Rady Nadzorczej MPEC oraz przedstawiciele największych i najważniejszych odbiorców ciepła. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje Adolfa Mirowskiego z krakowskiego Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. na temat jakości powietrza w Polsce, a także prezentacja wyników analizy oferowanego przez MPEC w Przemyślu Ciepła Systemowego w kontekście walki ze smogiem oraz idei certyfikacji.

Po otrzymaniu Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, który odebrał Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec, wystawione na jego podstawie certyfikaty dla budynków ogrzewanych za pośrednictwem tego systemu odebrali z rąk Kazimierza Steca m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder (dla budynków urzędu miejskiego oraz budynków szkół stanowiących jednostki organizacyjne miasta, z których wszystkie, za wyjątkiem SP Nr 11 są już przyłączone do systemu ciepłowniczego), Prezes Zarządu TBS Sp. z o.o. w Przemyślu Andrzej Zasadny, Prezes Zarządu PGM Sp. z o.o. w Przemyślu Tomasz Zaleszczyk. Podobne certyfikaty zostaną w najbliższym czasie wręczone również przedstawicielom Przemyskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Przyznanie MPEC w Przemyślu Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce realizowanego z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów  m.in. ponad 20 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce.

Certyfikat redukcji emisji PreQurs dla przemyskiego systemu ciepłowniczego, jest to dokument potwierdzający w przejrzysty i zrozumiały sposób wpływ produkcji i dystrybucji Ciepła Systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podane w certyfikacie wartości informują o krotnościach, czyli ile razy mniej system ciepłowniczy emituje zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji) oraz całkowitej (ogólnej) emisji w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej, takich substancji jak: pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

Ciepłownia Zasanie, jako źródło zasilające miejski system ciepłowniczy eksploatowany przez MPEC charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji odniesionymi do dostarczanego ciepła w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one ponad 50 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz aż ponad 400 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.  Jak już wspomniano powyżej emisja ta występuje na znacznej wyższej wysokości niż strefa przebywania ludzi.

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu wytwarzanemu i dystrybuowanemu przez MPEC w Przemyślu klasę A z opisem znak  „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji zawodowej ciepłowni węglowej w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

 

 

Szczegółowe wskaźniki informujące o krotności redukcji poszczególnych związków zawarte są w certyfikatach.

Budynki ogrzewane w całości ciepłem systemowym dostarczanym przez MPEC w Przemyślu są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych MPEC w Przemyślu oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”

 

Brak opisu obrazka

Zewnętrzny znak typu NO SMOG informujący najbliższe otoczenie o neutralności budynku zasilanego ciepłem systemowym z MPEC w Przemyślu w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane są zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.  Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, podczas wizyty u producenta lub dostawcy ciepła systemowego gromadzi dane potrzebne do przygotowania certyfikatu. Każdy z systemów uzyskuje więc indywidualne certyfikaty, w zależności od technologii stosowanych w przygotowaniu ciepła. Po zebraniu danych ICEB przekazuje komplet dwóch certyfikatów dla każdej z certyfikowanych firm: certyfikat dla systemu (Certyfikat redukcji ogólnej emisji) oraz certyfikat dla budynków ogrzewanych przez ten system (Certyfikat redukcji niskiej emisji dla budynku zasilanego przez daną firmę). Liczby przestawione na certyfikatach oznaczają zakres krotności redukcji emisji w stosunku do obiektu referencyjnego.

Wersja XML