Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

       XLVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r. (czwartek) o godz.9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1  w Przemyślu.

 

 

 

Porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 maja 2006 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 111/06.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu – proj. Nr 154/06.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego I” – proj. Nr 145/06.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) CEGIELNIA – proj. Nr 140/06,
b) LWOWSKA II – proj. Nr 141/06,
c) GARBARZE – proj. Nr 143/06,
d) KONOPNICKIEJ – proj. Nr 144/06.
7. Podjęcie uchwał w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) pn. „Bakończycka I” – proj. Nr 115/06,
b) pn. „Bakończycka II” – proj. Nr 116/06,
c) pn. „Lwowska I” – proj. Nr 117/06,
d) pn. „Za Wiarem” – proj. Nr 118/06,
e) pn. „Słowackiego I/UR/03” – proj. Nr 119/06,
f) pn. „Osiedle Rycerskie” – proj. Nr 156/06.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 r.
– proj. Nr 149/06.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r. – proj. Nr 121/06, 122/06, 123/06, 124/06, 125/06, 126/06, 146/06, 147/06, 148/06, 157/06, 160/06.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Przemyśla oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych – proj. Nr 120/06.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr 150/06, 151/06, 152/06.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2006 r. – proj. Nr 129/06.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu – proj. Nr 131/06.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Jarosławskim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponagimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – proj. Nr 153/06.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji
i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków – proj. Nr 159/06.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 114/06.
17. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zamiany nieruchomości – proj. Nr 136/06,
b) darowizny nieruchomości – proj. Nr 137/06,
c) nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość – proj. Nr 138/06,
d) zamiany nieruchomości oraz zamiany Uchwały Nr 182/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 139/06,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
– proj. Nr 158/06.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu – proj. Nr 130/06.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – proj. Nr 127/06.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Przemyślu
– proj. Nr 134/06.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 161/06.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Domowi dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w Przemyślu
– proj. Nr 135/06.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Przemyślu
– proj. Nr 128/06.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej
– proj. Nr 132/06.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Basztowa 17 – proj. Nr 133/06.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Biura Rozwoju Miasta Przemyśla
w Przemyślu i nadania statutu – proj. Nr 155/06.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – proj. Nr 112/06.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie
– proj. Nr 142/06.
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „ulica Północna” drodze wewnętrznej, stanowiącej drogę dojazdową do ul. „Droga Hurecka” – proj. Nr 108/06.
30. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 109/06.
31. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej
w Przemyślu – proj. Nr 113/06.
32. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
33. Interpelacje i wnioski radnych.
34. Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML