Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

         W dniu 29 listopada 2005r. (wtorek) o godz. 9.00, w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego,  Rynek 1 w Przemyślu odbędzie się XL  s e s j a  Rady Miejskiej w Przemyślu

 

 

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.10.2005r.
3. Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptuły.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nawiązania współpracy z miastem Mościska na Ukrainie – proj. Nr 230/2005.
5. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - proj. Nr 238/2005, 239/2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu p.n. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla” – proj. Nr 250/2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 256/2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 – proj. Nr 231/2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – proj. Nr 233/2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Przemyślu na 2006 rok – proj. Nr 229/2005.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2005 roku – proj. Nr 232/2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawach gruntowych:
1) zbycia nieruchomości będącej własnością GMP – proj. Nr 235/2005,
Nr 237/2005, Nr 240/2005.
2) nabycia nieruchomości na rzecz GMP – proj. Nr 234/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr 152/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością GMP,  w zakresie zbycia lokalu nr 10 – proj. Nr 236/2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania opłat za zajęcie pasa drogowego – proj. 241/2005.
15. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów – proj. Nr 254/2005.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru – proj. Nr 257/2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji o gruntach rolnych, o lasach o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach – proj. Nr 255/2005.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – proj. Nr 248/2005.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005r. – proj. Nr 251/2005, 263/2005.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta – proj. Nr  243/2005,
Nr 244/2005, Nr 245/2005, Nr 246/2005, Nr 247/2005, Nr 249/2005,
Nr 252/2005, Nr 253/2005, 259/2005, 260/2005, 261/2005, 262/2005, 264/2005. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Miasta Przemyśla – proj. Nr 258/2005.
22. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
23. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
24. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres
od 1 lipca 2005r. do 30 września 2005r.
25. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2005 roku.
26. Interpelacje i wnioski radnych.
27. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML