Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ w PRZEMYŚLU

Odbędzie się w dniu 23 marca 2005 r. (środa) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 lutego 2005r.
4. Informacja o postępie prac przy budowie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2004 rok:
  a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2004 roku i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla – proj. Nr 67/2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla- proj. Nr 59/2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Przemyśla - proj. Nr 64/2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. Nr 65/2005
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania gminy Dorohusk w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Dorohusk i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu całodobowej opieki pielęgniarskiej - proj. Nr 52/2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Solina w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców - proj. Nr 53/2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Baligród w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców - proj. Nr 54/2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Olszanica w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców - proj. Nr 55/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania Gminy Cisna w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców - proj. Nr 56/2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2005r. – proj. Nr 61/2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta Przemyśla – proj. Nr 57/2005.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie usuniętych pojazdów – proj. Nr 58/2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 66/2005.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok: proj. Nr 60/2005,
Nr 62/2005, Nr 63/2005r.
19. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu za 2004 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego za 2004 rok.
21. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
22. Interpelacje radnych.
23. Zakończenie obrad.

Wersja XML