Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie przebudowy ul. Piasta Kołodzieja

11 sierpnia br. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera w Przemyślu wraz z odwodnieniem – etap I”. W spotkaniu, które miało miejsce na terenie zakończonej inwestycji, wziął udział Prezydent Robert Choma, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Zapotocki, Z-ca Dyrektora ZDM Piotr Bartocha, przedstawiciele wykonawcy robót i mieszkańcy osiedla. Wartość prac wyniosła 603 982,63PLN brutto. Wykonawca robót był Stanisław Drak Usługi Transportowe Roboty Ziemne.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dwóch odcinków ulicy Piasta Kołodzieja w Przemyślu wraz z modernizacją systemu i elementów odwodnienia. Głównym zadaniem inwestycji jest bezpośrednia poprawa obsługi komunikacyjnej dla istniejącej zabudowy osiedlowej. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi 330,0mb.

Wykonano jezdnię ulic o szerokości od 4.50m do 5.50m. Po obu stronach jezdni ustawiono krawężniki drogowe betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem. W nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania ulic zrealizowano także chodniki lub opaski bezpieczeństwa o szerokości 0.50m – 2.00m ograniczone obrzeżem chodnikowym układanym na podsypce cementowo-piaskowej lub cokołami istniejących ogrodzeń. Zrealizowano również przebudowę istniejących zjazdów drogowych.

 

 

W celu zapewnienia należytego odwodnienia ulic wykonano odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz wpusty uliczne z osadnikiem, umożliwiające właściwy odbiór wód opadowych z opisanych wyżej elementów przekroju poprzecznego ulic. Wpusty połączono przyłączami z rur PVC do istniejących i nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych.

 

 

Wersja XML