Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2017 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 215/ 2017 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2017 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, pok. nr 8,  tel. 16 675 20 48.

Załączniki:
PDF   Zarządzenie Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2017 rok
PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia - treść ogłoszenia
PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia - wzór oferty
PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia - wzór oświadczenia
PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia - wzór sprawozdania
DOCXZałącznik Nr 2 do zarządzenia - wzór oferty (wersja word).docx
DOCXZałącznik Nr 3 do zarządzenia - wzór oświadczenia (wersja word).docx
DOCXZałącznik Nr 4 do zarządzenia - wzór sprawozdania (wersja word).docx
 

Wersja XML