Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

     W dniach 13-14 czerwca br. w Krasiczynie koło Przemyśla odbywała się międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Benefiting from European Experience. Poland, Nowary and Ukraine in Cross-border Co-operation”. Udział w niej wzięli dyplomaci, urzędnicy państwowi i samorządowi, parlamentarzyści, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Norwegii i Ukrainy. Celem konferencji było dokonanie przeglądu polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, wymiana doświadczeń stron w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości jakie dla intensyfikacji współpracy transgranicznej stwarzają środki finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

     Konferencja została podzielona na dwa bloki. Pierwszego dnia prelegenci przedstawili polskie, norweskie i ukraińskie uwarunkowania i doświadczenia współpracy transgranicznej. Drugiego dnia specjaliści z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli przeprowadzili warsztaty wyjaśniające potencjalnym beneficjentom techniczne aspekty składania wniosków o dofinansowanie projektów z wspomnianego wcześniej źródła finansowania.
     Należy podkreślić doskonałą atmosferę oraz ogromne zaangażowanie w organizację wydarzenia placówek dyplomatycznych Polski, Ukrainy i Norwegii. Konferencja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii i Polski. Wybór Zamku w Krasiczynie jako miejsca obrad przyczynił się do promocji walorów Województwa Podkarpackiego i Polski wśród zagranicznych gości.
Efektem dwudniowych obrad było wypracowanie następujących wniosków:


1. „Konferencja w Krasiczynie poprzez fakt skupienia w jednym miejscu zainteresowanych osób z Polski, Ukrainy i Norwegii stworzyła dobrą okazję do nawiązania kontaktów, wymiany informacji i poglądów na temat współpracy transgranicznej. Przyczyniła się do podniesienia wciąż jeszcze niewysokiego poziomu wiedzy na temat możliwości finansowego wsparcia ze Środków NMF inicjatyw transgranicznych. Priorytet „polityka regionalna i działania transgraniczne" z uwagi na swą specyfikę (obejmuje głównie projekty nieinwestycyjne), a także małą elastyczność procedur cieszył się dotąd relatywnie mniejszym zainteresowaniem odbiorców. W związku z tym należy dążyć do propagowania idei wzmacniających realizację tego priorytetu w oparciu o środki NMF. Godny poparcia jest pomysł Wojewody Podkarpackiego stworzenia na Podkarpaciu punktu informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów NMF. MSZ (DUE) zgłosił do projektu przyszłorocznego budżetu resortu propozycję projektu programu finansującego staże w Polsce dla urzędników lokalnych z Ukrainy.

2. W obradach konferencji uczestniczyła tylko część podmiotów, do których była ona adresowana (polskie województwa, ukraińskie obwody, a także polskie euroregiony). Z uwagi na fakt, iż krąg beneficjentów NMF może być bardzo szeroki, a priorytet „polityka regionalna i działania transgraniczne" umożliwia wpieranie współpracy z partnerami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, regionu Morza Bałtyckiego, jak również państw Europy Wschodniej graniczących z Polską (Białorusi, Federacji Rosyjskiej - Obwodu Kaliningradzkiego i Ukrainy), potrzebne są dalsze przedsięwzięcia promujące ten instrument finansowy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

3. Szczegółowym zagadnieniem, wokół którego należałoby dalej rozwijać współpracy ze stroną norweska jest transgraniczna działalność międzynarodowego Sekretariatu Regionu Morza Barentsa. Norwegowie realizują na tym obszarze, w różnych dziedzinach szereg interesujących projektów współpracy z Rosją. (Liczba 2000 projektów o wartości 200 mln NOK zrealizowanych przez Sekretariat od 1993 roku jest imponująca i wskazuje na zakres wsparcia, jakiego współpracy Transgranicznej udziela Norwegia). Sekretariat Regionu Morza Barentsa wyraził gotowość dzielenia się swymi doświadczeniami z regionami polskimi. Gotowość współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi zgłosił także Norweski Komitet Helsiński. Komitet może pośredniczyć w wyszukiwaniu w Norwegii partnerów dla polskich organizacji pozarządowych.

4. Norwegia wyraża zrozumienie dla kwestii promowania wartości demokratycznych i idei subsydiarności w krajach powstałych po rozpadzie ZSRR. Jest gotowa wspierać w ramach środków NMF lub też z innych źródeł projekty mające na celu intensyfikację dobrosąsiedzkich kontaktów z Rosją, Ukrainą i Białorusią oraz promocję europejskich wartości oraz modelu życia. W związku z tym, podobnie jak inne państwa skandynawskie, jest wartościowym partnerem w zakresie polskiej polityki wschodniej.

Opracowanie tekstu wniosków: Ł Chimiak”.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Wersja XML