Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nadal trwa rekrutacja do projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” i będzie ona prowadzona do momentu zrekrutowania zakładanej przez Wnioskodawcę liczby Formularzy rekrutacyjnych.
Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie podana na co najmniej dwa dni przed jej zakończeniem.

Formularze rekrutacyjne można składać na poniższy adres biura projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34)
(biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 16.00 )

Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem.
Formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną jego wersję wraz z wymaganym kompletem załączników.
 
Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki:
 • Kopię dowodu osobistego - opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,
 • Oświadczenie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie,
 • Oświadczenie kobiety samotnie wychowującej dzieci (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety samotnie wychowującej dzieci.
Wersja XML