Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że 4 wnioski złożone przez dyrektorów przemyskich szkół ponadgimnazjalnych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, uzyskały dofinansowanie.

Wartość wszystkich projektów wynosi 3 838 676,84 zł w tym wkład własny 383 966,11 zł, który zostanie wniesiony poprzez m.in. udostepnienia sal dydaktycznych lub pracę wolontariuszy. Dzięki temu nie będzie to powodowało dodatkowych skutków finansowych dla budżetu naszego miasta.

Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektów w przemyskich szkołach odbędzie się szereg zajęć dodatkowych i kursów doskonalących, a sale dydaktyczne zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt – powstaną nowe pracownie komputerowe, a do pracowni specjalistycznych zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń.

 1. Zespół Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

Tytuł: Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie

Okres realizacji: 2016-10-01 do 2019-10-31

Główne cele projektu:

 1. Uczniowie:
  staże , kursy i szkolenia, zaj. elearningowe,, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 2. Nauczyciele:
   studia podyplomowe, kursy i szkolenia, staże w zakładach pracy
 3. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 4. Doposażenie pracowni
 5. Wdrożenie modułowego programu nauczania w  zawodzie fototechnik
 6. Stworzenie firm symulacyjnych

Kwota uzyskanego dofinansowania 1 729 060,92

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Przemyślu

Tytuł: Równi w zatrudnieniu- wzrost kompetencji zawodowych uczniów niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu.

Okres realizacji projektu: 2016-09-01 do 2018-09-30

Główne cele projektu:

 1. Wzmacnianie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego inteligentnego rozwoju województwa. Priorytet: wspieranie działań prowadzących do zwiększania zatrudnienia i dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprawy zdrowia, zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie /integrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.
 2. Unowocześnianie i doposażenie pracowni zawodowej a także zakup nowego dodatkowego wyposażenia znacząco poprawi jakość kształcenia obecnych i przyszłych uczniów i uczennic niepełnosprawnych, co przełoży się na wyższy poziom kwalifikacji kończących szkołę uczniów i zwiększenie szans na rynku pracy.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 134 393,56

 

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

Tytuł: Nowa  jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu

              Okres realizacji projektu: 2016-09-01 do 2019-08-31

              Główny cel projektu: Lepsze  dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy

Kwota uzyskanego dofinansowania: 861 401,25 zł

 

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

  Tytuł: Zainwestuj w siebie, postaw na sukces

  Okres realizacji : 2016-09-01 do 2019-09-30

Główne cele projektu:

 1. Doposażenie pracowni zawodowych i utworzenie nowej pracowni do zawodu technik ekonomista
 2. Szkolenia i  kursy zawodowe dla młodzieży
 3. Staże płatne dla młodzieży
 4. Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowyc

Kwota uzyskanego dofinansowania: 729 855, 00 zł

Wersja XML