Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój edukacji przedszkolnej

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach działania 9.1 "Rozwój edukacji przedszkolnej" RPO WP 2014-2020

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach Osi Priorytetowej IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", działania 9.1 "Rozwój edukacji przedszkolnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.


Zgodnie z zapisami Regulaminu powyższego konkursu istnieje możliwość dofinansowania zarówno nowo utworzonych, jak i istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. adaptację/dostosowanie budynków lub pomieszczeń (prace remontowo – wykończeniowe), budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, modernizację istniejącej bazy przedszkolnej oraz modyfikację przestrzeni wspierającą rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. Są to wydatki stanowiące cross-financing, którego limit w przedmiotowym konkursie określono na poziomie maksymalnie 15 % wartości współfinansowania unijnego (EFS). Dodatkowo w ramach 25 %-go limitu środków trwałych (w tym cross-financing) można wyposażyć przedszkole m. in. w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, meble, czy specjalistyczny sprzęt i narzędzia dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Wartość dofinansowania możliwa do uzyskania przez wnioskodawców uzależniona jest od liczby nowo utworzonych miejsc przedszkolnych (limit 20.000,00 na 1 miejsce przedszkolne, np. utworzenie 25 miejsc przedszkolnych = 500.000,00 PLN dofinansowania).

Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może trwać nie dłużej niż 12 miesięcy i obejmuje m. in. koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, koszty żywienia dzieci oraz koszty szkolenia nauczycieli.

Konkurs został ogłoszony 27 lipca 2016 r., natomiast możliwość finansowania powyższych działań istnieje od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2018 r. Biorąc jednak pod uwagę procedurę oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Projektodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, rozstrzygnięcie konkursu planuje się na kwiecień 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 29.08.2016 o godz. 10.00  w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1.

Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu można dokonać telefonicznie do 26.08.2016 r. do godz. 14.00. pod numerem 16 676 09 85 wew. 1.
Wersja XML