Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

 

 

Przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

Należy przez to rozumieć, że nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

 

Z obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy) w celu wywozu ich do oczyszczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w pobliżu sieci kanalizacyjnej.

 

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji nie dotyczy nieruchomości, które wyposażone są

w prawidłowo działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Niewykonanie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może skutkować wydaniem na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji, a wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENACH

NIE OBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ

 

Na terenach miasta Przemyśla, gdzie nie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, nieruchomości powinny być wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na gromadzenie ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania w odrębnych przepisach (patrz: normy dla przydomowych oczyszczalni ścieków – rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

 Właściciele nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W razie kontroli nieruchomości należy udokumentować korzystanie
z tych usług przedsiębiorcy przez okazanie takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

W przypadku nie zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Przemyśl zorganizuje na koszt właściciela nieruchomości wywóz nieczystości ciekłych, po wydaniu decyzji ustalającej m.in. obowiązek uiszczania opłat za wykonanie ww. usług, wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat, i terminy płacenia ich.

 

Górna stawka opłaty ponoszona przez właściciela nieruchomości za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wynosi 35,00 zł brutto za 1m3 odebranych nieczystości ciekłych (uchwała Nr 88/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r.).

KARY

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości uchylający się m.in. od obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej w pobliżu kanalizacji lub innego, niezgodnego z przepisami sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości, podlegają karze grzywny. Postępowanie  w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

KONTROLE

 

Informujemy, że w najbliższym czasie na terenie miasta Przemyśla będą przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu kontrole nieruchomości pod kątem sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Celem kontroli będzie m.in. zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podłączenia swojej nieruchomości do biegnącej w pobliżu kanalizacji sanitarnej.

Wersja XML