Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta na 2007 rok uchwalony

Na wczorajszej (22 lutego br.) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok. Przyjęta zdecydowaną większością głosów uchwała przewiduje dochody w wysokości 205.639.165 zł (9, 8% więcej niż w 2006 roku), a wydatki w wysokości 228.210.674 zł (3, 91% więcej w stosunku do ub.r.)
Tak więc deficyt wyniesie 22.571.509 zł i będzie niższy w stosunku do 2006 roku o 29, 36%. Przewidywana spłata rat kredytów i pożyczek wyniesie 8.654.484 zł. Źródłem finansowania wspomnianego deficytu wraz ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań będą kredyty bankowe i pożyczki, które wyniosą 31.225.993 zł. Projekt budżetu sporządzony został przy zachowaniu ograniczeń wynikających z ustawy o finansach publicznych mówiącej m.in. o tym, że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Miasta Przemyśla przewidywane zadłużenie na koniec 2007 roku wyniesie 59.240.135 zł, czyli będzie się znajdować na bezpiecznym poziomie 28, 81% dochodów.

Z interesujących liczb warto także wspomnieć kwotę 8.317.991 zł określającą wysokość wydatków inwestycyjnych wynikających z przyjętego już przez radnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Ta kwota zostanie przeznaczona w szczególności na:

- inwestycje drogowe (budowa drogi obwodowej Miasta Przemyśla, przebudowa drogi powiatowej Nr 2162 R, czyli tzw. „małej obwodnicy”);

- inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej (m.in. kontynuacja budowy składowiska odpadów komunalnych i budowy oczyszczalni ścieków);

- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa fortecznej trasy turystycznej oraz renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Konarskiego 5 na cele kulturalne);

- Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny (rozbudowa stoku narciarskiego);

- i w końcu na inwestycje na obiektach oświatowych.

W dochodach ujęte zostało m.in. 4.848.793 zł pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Budżet Miasta Przemyśla na 2007 rok

 

 

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGSesja Rady Miejskiej (50,79KB)

Wersja XML