Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2016

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznnego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2016.

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2016 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta  wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania: „Wspieranie programów wychowawczych uwzględniających elementy profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego”, określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje; oferta musi zawierać wymagane załączniki), złożone w przewidzianym terminie.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.
 6. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem).
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 8. Oferta  zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, tel. 16 675-20-48.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku, w załączeniu.

PDF   Zarządzenie Nr 144/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku (1,15MB)

DOCwzór oferty-wersja word.doc (120,50KB)
 

Wersja XML