Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZASADY naboru do Gimnazjów na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2016/2017

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum w terminie od dnia 25 kwietnia 2016 roku (od godz. 8:00) do 28 czerwca br. (do godz. 15:00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny https://www.vulcan.net.pl/jst/przemysl/CMS/k-kandydat.aspx, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w gimnazjach dla kandydatów, którzy nie zdecydują się na uczęszczanie do swoich szkół obwodowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 25 kwietnia 2016 roku (od godz. 8:00) do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w uchwale nr 238 / 2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Przemyśl, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kryteria naboru do gimnazjów na rok szkolny 2016 / 2017 są następujące:

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci)

20

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

3.

Niepełnosprawność jednego  z rodziców

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

8.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

10

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

9.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły

4

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

10.

Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekuna  znajduje się w obwodzie danej szkoły

3

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

11.

Kandydat, którego babcia/dziadek wspierający rodziców lub opiekuna prawnego w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkuje w obwodzie danej szkoły

2

Oświadczenie rodziców/prawnego opiekuna

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryterium:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w klasie VI Szkoły Podstawowej z części pierwszej ( wynik ogólny)

- 85%-100%

- 70% - 84%

- 55% - 69%

 

 

 

3

2

1

Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicje ustawowe:

 1. Kandydować można do nie więcej niż 3 gimnazjów. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny od dnia 25 kwietnia br.). We wniosku nie musi się wskazywać szkoły obwodowej, gdyż w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach, kandydat zostanie przyjęty automatycznie do szkoły obwodowej.
 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć wyłącznie do szkoły „pierwszego wyboru”. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:
 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 2. Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice dziecka mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania do tej szkoły w terminie od 15 lipca 2016 roku od godz. 10:00 do 19 lipca 2016 roku do godz. 15.00, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 20 lipca 2016 roku o godz. 08:00. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.
 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.
 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 21 lipca 2016r. do 31 sierpnia 2016r.
Wersja XML