Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyłonieniu wykonawcy świadectw energetycznych.

W dniu 02 marca 2016 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie 50 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych) zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty, które nie podlegały odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 9 450,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100), w tym podatek VAT 23% i potwierdziła termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

 

Wersja XML