Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnicze: aplikanta w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Zarządzenie Nr 3/2016

Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu

z dnia 5 lutego 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnicze: aplikanta
w Straży Miejskiej w Przemyślu

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Przemyślu i art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t.), Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze strażnicze – aplikanta.

§1.

Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnicze: aplikanta w Straży Miejskiej w Przemyślu. Ogłoszenie o naborze na stanowisko wskazane w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 5 lutego 2016 r. i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016

Komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu

z dnia 5 lutego 2016 r.

 

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze strażnicze: aplikanta w Straży Miejskiej w Przemyślu
przy ul. Sportowej 8 37-700 Przemyśl.

 

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
ukończone 21 lat,

korzystanie w pełni z praw publicznych,
wykształcenie co najmniej średnie,
nienaganna opinia,
pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

Wymagania dodatkowe:

ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich - potwierdzone świadectwem,
zaświadczenia o stanie zdrowia (badania lekarskie i psychologiczne),

znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, przepisów dotyczących postępowań w sprawach wykroczeń, ustawy o  samorządzie gminnym
prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi komputera,
odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność

Zakres zadań na stanowisku aplikanta Straży Miejskiej w Przemyślu:

Zakres zadań na ww. stanowisku precyzuje ustawa z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych oraz regulaminy i akty prawa wewnętrznego.

W szczególności jest to:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz realizacja zadań zleconych przez dyżurnych w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta,
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta,
wykonywanie innych określonych przez przełożonych zadań w ustawowym zakresie obowiązków w ramach zarządzeń i poleceń służbowych.

Zadania realizowane są w czasie służby patrolowej /patrole piesze i zmotoryzowane/ w miejscu i czasie zgodnie z wytycznymi postawionymi na codziennej odprawie zadaniowej do służby.

 

Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:

1. list motywacyjny,
2. życiorys zawodowy (CV),
3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz wymagany staż pracy (doświadczenie zawodowe),
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.)”.

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata na adres: Straż Miejska w Przemyślu,
ul. Sportowa 8, w terminie od 5 lutego do 16 lutego 2016 r. O terminowości złożenia oferty będzie decydowała data stempla pocztowego. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu do ich złożenia  określonego w ogłoszeniu
o naborze  - nie będą rozpatrywane.

W postępowaniu rekrutacyjnym tj. rozmowie przed Komisją, wezmą udział kandydaci, których oferty spełniły niezbędne wymogi formalne.

Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty odrzucone w wyniku wyboru na wolne stanowisko urzędnicze, przechowywane będą zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie dokumentacji archiwalnej.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) informuję, że Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu,
z siedzibą w Przemyślu,ul. Sportowa 8, 37 – 700 Przemyśl  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się  o zatrudnienie 
w Straży Miejskiej w Przemyślu.

Dane osobowe zbieranie są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, 
w celu wyłonienia kandydata do pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w celu związanym
z realizacją procesu  naboru,  przysługuje prawo dostępu do treści swoich  danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych jest obowiązkowe, co wynika z art. 221 ustawy z dnia
26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z późn. zm.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy  oraz cyt. wyżej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoba, której oferta została wybrana w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jej oferty, pod rygorem odrzucenia tej oferty. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla oraz tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

Komendant Straży Miejskiej

w Przemyślu

 

Wersja XML