Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozporządzenie wojewody podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR  5 / 15

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r. poz. 525, 1960) zarządza się co następuje:

 

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa  publicznego wprowadza się zakaz używania  wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 

§ 2. Zakaz,  o którym  mowa w §1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz w dniu 1 stycznia 2016 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania  przez  właściwe  służby,  jednostki ratownicze i  osoby  wzywające  pomocy  w  sytuacji  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  petard sygnalizacyjnych,  rakiet  do  sygnalizacji   podczas   mgły  lub   deszczu   oraz   pozostałych artykułów  pirotechnicznych  z  wyłączeniem  ogni  sztucznych   tj.  oznaczonych  symbolem 20.51.14  wg.  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług ( Dz.  U. z  2008 r.  207,  poz. 1293 z późn. zm.)

 

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1  podlega  karze  grzywny  wymierzonej  na  zasadach i trybie  określonym  w  prawie o  wykroczenia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 20013r.  poz  395 z późn. zm.)  oraz  ustawy  z  dnia 20  maja 1917 r. Kodeks wykroczeń  (Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2016 r.

 

§ 6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości w środkach masowego przekazu.

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

PDFRozporządzenie porządkowe Nr 5 wojewody podkarpackiego.pdf (373,70KB)

Wersja XML