Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Miasta na 2016 rok przyjęty. Ślubowanie radnego.

Najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej odbywających się 21 grudnia było przyjęcie budżetu miasta na 2016 rok. Uchwała została przyjęta, a do składu Rady dołączył nowy Radny, Maciej Karasiński, który na sesji złożył ślubowanie. W programie sesji znalazły się też m.in. dwie rezolucje RM dotyczące budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice oraz siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zanim radni rozpoczęli realizować program sesji, ze świątecznym programem wystąpiły w Sali narad dzieci z Przedszkola Nr 19 w Przemyślu. Przedstawione przez nie jasełka były formą życzeń dla wszystkich zgromadzonych na sali na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Brak opisu obrazka

Zaprezentowany przez Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Skarbnik Miasta projekt uchwały budżetowej Miasta Przemyśla na 2016 rok po przedstawieniu opinii oraz dyskusji został przyjęty przez radnych.

W budżecie zaplanowano dochody miasta w wysokości 296.784.452 zł, wydatki określono na poziomie 292.644.452 zł. Powstała w ten sposób nadwyżka w wysokości 4.140.000 zł przeznaczona zostanie na rozchody, tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek (w 2016r. zaplanowano szybszą spłatę części zadłużenia z tytułu kredytów w wysokości 414.000 zł). Wydatki majątkowe, a więc inwestycje zaplanowano w wysokości 15.409.734 zł.

PDFUchwała Nr 228 - Uchwała budzetowa na 2016 rok.pdf

Na sesji Rada przyjęła także ślubowanie od Macieja Karasińskiego, który wszedł w skład RM w miejsce zmarłego Przewodniczącego Władysława Bukowskiego.

Brak opisu obrazka

Radni podjęli w trakcie sesji kilka uchwał wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad. Wśród nich znalazły się dwie rezolucje:

- w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Radni wyrażają w niej sprzeciw wobec decyzji ustępującej administracji rządowej, których skutkiem na obecnym etapie jest zaniechanie budowy przejścia – (…) okazało się jednak, że ze strony ustępującej administracji rządowej nie podjęto w 2015 r. żadnych działań w kierunku rozbudowy przejścia w Malhowicach, a przeznaczone na ten cel pieniądze prawdopodobnie wykorzystano na inne cele. (…) Budowa przedmiotowego przejścia ma stać się impulsem do szybszego rozwoju gospodarczego Przemyśla i regionu oraz przygranicznego obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Rada upoważniła Prezydenta Miasta do przekazania treści rezolucji Prezydentowi RP, Prezesowi RM. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Parlamentarzystom okręgu przemysko – krośnieńskiego, Posłom do Parlamentu Europejskiego z okręgu podkarpackiego, Wojewodzie Podkarpackiemu, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Staroście Przemyskiemu oraz Wójtowi Gminy Przemyśl.

- w sprawie ulokowania siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Wolnym Królewskim Mieście Przemyślu. W związku z pojawiającą się możliwością ulokowania siedziby Trybunału Konstytucyjnego według zasad polityki deglomeracyjnej Rada zwróciła się do Marszałka Sejmu RP oraz parlamentarzystów o uchwalenie w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym zmiany wskazującej jako siedzibę Trybunału Przemyśl. Jednocześnie radni zaproponowali w rezolucji, jako siedzibę Trybunału kompleks Zamku Kazimierzowskiego lub inną o odpowiedniej randze znajdującą się na terenie miasta.

Wersja XML