Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2016 roku organizacji zajęć sportowych

Brak opisu obrazka

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2016 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Oferty należy składać do 15 listopada 2015 r.

Zadania przewidziane do realizacji:

• zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 2,144 mln zł;

• zadanie nr 2 - dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 12,966 mln zł.

Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:

• wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;

• wnioski należy składać do 15 listopada 2015 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

• o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

• wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

 ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2016”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html

 

Przygotowała M. Kroczek Wydział Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wersja XML