Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PFRON ogłosza otwarty konkurs ofert

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

 1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
 2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
 3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
 4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
 5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 28 września 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert są dostepne na stronie www.pfron.org.pl.

Wersja XML