Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień tj. wycinki drzew i krzewów.

Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że od dnia 28 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień tj. wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się min.:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w tym również załączniki, jakie należy dołączyć do wniosku,
 2. katalog drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia wydanego przez prezydenta,
 3. katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony drzew,
 4. sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów.


Zgodnie z założeniami obowiązkowi uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie podlegają:

 

 1. krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

4. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach;

5. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6. drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym;

7. drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

8. drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

9. prowadzone akcje ratownicze przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

10. drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:

 

11. drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


Ponadto informujemy, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.


Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż wyżej określony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony wyżej stanowi zniszczenie drzewa.

Wersja XML