Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składowisko Odpadów Komunalnych w Przemyślu

Po 10 latach pokonywania różnych przeszkód lokalizacyjnych udało się osiągnąć ważny dla miasta i jego mieszkańców cel jakim była budowa nowego składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu. Oficjalne otwarcie składowiska odbyło się 29 kwietnia 2004r.

     

Historia inwestycji
W lutym 2001 roku Prezydent Miasta Przemyśla wydał decyzję pozwolenia na budowę składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla, która po uprawomocnieniu stała się podstawą rozpoczęcia budowy. W pierwszej kolejności zrealizowano drogę dojazdową, sieć energetyczną ze stacją trafo oraz zasilanie wodociągowe, a w październiku 2002 rozpoczęto, aby we wrześniu 2003 ukończyć I etap budowy składowiska.

Podstawowe informacje o składowisku
Nowo-wybudowane składowisko odpadów komunalnych dla Przemyśla zlokalizowane jest w południowo-zachodnich niezurbanizowanych rejonach miasta w odległości ok. 4 km od centrum. Od zwartej zabudowy dzielnicy Pikulice dzieli go odległość ok. 1,5 km, a od najbliższej pojedynczej zabudowy mieszkalnej ok. 300m. Składowisko otoczone jest dużym kompleksem leśnym od strony zachodniej i mniejszym od strony północno-wschodniej, które tworzą naturalną strefę izolacji, ekranami zieleni. Powierzchnia składowiska zajmuje ok. 11 ha. Wokół wykonano betonowe ogrodzenie o sumarycznej długości 1150 mb. Wjazd na składowisko od strony wschodniej z ul. Piastowskiej, nowej drogi dojazdowej o długości ok. 1,5 km zrealizowanej, jako przedłużenie istniejącego odgałęzienia od ul. Słowackiego.

Na składowisku znajdzie zatrudnienie kilkanaście osób począwszy od operatorów maszyn ciężkich, robotników fizycznych, taksatorów wagowych, na nadzorze eksploatacyjnym i administracyjnym skończywszy. Składowisko będzie funkcjonować kilkanaście godzin na dobę, pracując na dwie zmiany, z dozorem przez całą dobę. Zarządzającym składowiskiem będzie zakład budżetowy Gminy Miejskiej Przemyśl o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 22, z kierownikiem powoływanym przez Prezydenta Miasta.

Podstawowymi urządzeniami w tej fazie eksploatacji, obsługującymi składowisko będą; kompaktor – ładowarka, spychacz i ciągnik z przyczepą. Obiektami towarzyszącymi są: budynek socjalno-usługowy z wiatą garażową, budynek portierni z wagą samochodową o nośności 40 t, brodzik dezynfekcyjny z instalacją tryskaczową, układ dróg i powierzchni utwardzonych, stacja trafo 15 kVa oraz pozostała infrastruktura sieciowa nad i podziemna sanitarna, energetyczna i oświetleniowa. 

Zgodnie z Instrukcją Eksploatacji zatwierdzoną przez Wojewodę Podkarpackiego, przemyskie składowisko zaliczone zostało do instalacji mogących przyjmować odpady inne niż niebezpieczne i obojętne w ilości nie przekraczającej 150 t na dobę, z szerokim asortymentem grup rodzajowych, przy wyraźnej objętościowej przewadze odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych.

Do bezpośredniego składowania przeznaczono powierzchnię ok. 6,6 ha podzieloną na 7 kwater, o pojemności docelowej 1 200 000 m3, co powinno wystarczyć na eksploatację przez ponad 20 lat. W I etapie zrealizowano kwaterę nr I o pow. 1,4 ha i pojemności ok. 90 000 m3, która powinna zapewnić eksploatację przez ok. 2 lata. Składowanie rozpocznie się od rzędnej 255m n.p.m. /najniższy poziom czaszy/ i zakończy na poziomie 298 m n.p.m. Technologia składowania zakłada przykrywanie dwumetrowych warstw zagęszczonych odpadów, 15 cm warstwami ziemi, pochodzącej jako urobek z przygotowywanych kolejnych kwater II-VII. Dzięki takim relacjom eksploatacja składowiska odbywać się będzie równolegle z realizacją rozbudowy o kolejne etapy.

Składowisko a ochrona środowiska
W trakcie realizacji inwestycji zadbano, aby składowisko spełniało obowiązujące wymogi ochrony środowiska. Powierzchnia kwatery I została zabezpieczona starannym uszczelnieniem czaszy. Do uszczelnienia zastosowana została wzmocniona folia PEHD, osłonięta od góry przed zniszczeniami geowłókniną HTB 1200. Bezpośrednio nad geowłókniną w przykrywającej warstwie ochronno- filtracyjnej ze żwiru i pospółki ułożono drenaż odprowadzający odcieki do zbiornika retencyjnego. Kolejne kwatery zostaną uszczelnione z zachowaniem jeszcze większych rygorów, ponieważ nowelizowane przepisy nakładają dodatkowe zabezpieczenia. Odcieki ze zbiornika odwożone będą wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Odwodnienie terenu składowiska odbywać się będzie poprzez sieć rowów opaskowych i cieków. Wody opadowe wspólnie z wodami podziemnymi (drenaż podfoliowy), odprowadzane będą do potoku bez nazwy, który jest prawym dopływem potoku Jawor.
W wyniku przemian fizyko-chemicznych zachodzących w zagęszczonych odpadach, powstający biogaz odprowadzany będzie docelowo przez 48 studni, z czego 10 przypada na zrealizowaną kwaterę I. W kolejnych etapach rozbudowy w miarę zwiększania się eshalacji przewiduje się ujęcie biogazu siecią przewodów z przetworzeniem w agregatach prądotwórczych na energię elektryczną. 

Eksploatacja odbywać się będzie z zachowaniem ciągłego monitoringu wpływu składowiska na środowisko naturalne. Badaniami objęte zostaną wszystkie możliwe do wystąpienia uciążliwości jak zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, ponadnormatywny hałas, ochrona zieleni, gleby, krajobrazu itp. Celem będzie bieżące rejestrowanie i korygowanie eksploatacji, aby instalacja była jak najmniej uciążliwa.

Kolejne fazy budowy
Kolejne fazy budowy muszą uwzględnić inne niezbędne dla nowoczesnego składowiska elementy i instalacje takie jak; podczyszczalnia ścieków, zautomatyzowana stacja segregacji i odzysku surowców wtórnych, kompostownia i produkcja torfu. Koszty na realizację powyższych zamierzeń będą wysokie i do ich finansowania powinny zostać wprzęgnięte środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych, Funduszy Ochrony Środowiska jak i innych udziałowców.

Reasumując składowisko spełnia rygorystyczne wymogi ochrony środowiska, a uwzględniając zasygnalizowaną perspektywę rozbudowy, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik /BAT/, zdecydowanie należy zaliczyć powyższą inwestycję do najnowocześniejszych w kraju, korzystnie wpisujących się w ochronę zdrowia i środowiska człowieka na miarę XXI wieku.


WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML