Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta Biura Rozwoju Miasta Przemyśla

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla jest jednostką zadaniową Prezydenta Miasta i wykonuje prace z zakresu planowania przestrzennego takie jak :

-analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
-informacje o stopniu zgodności przewidywanych rozwiązań planów
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla;
-Ekofizjografie podstawowe dla potrzeb sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
-projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
-Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;
-miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;
-projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
-analizy urbanistyczne, komunikacyjne i inne.

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2004 r. i dotychczas opracowało :

- ­ Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Przemyśla;
­- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005;
­ - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
­ „Wysockiego I/04”;
­ „Wysockiego II/04”;
­ „Nad Sanem I/04”;
­ „Osiedle Chrobrego I/04”;
­ „Batorego I”;
­ „Berka Joselewicza – Muzeum”;
­ „Słowackiego I/05”;
­ „Bakończyce III/04”;
­ „Południowo-wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla”;
­ „Herburtów III – stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Herburtów I”;
­ „Herburtów II/05”;
­ „Rynek 05/06”;
­ „Mały Rynek”;
­ „Wysockiego III/04”;
­ „Wysockiego IV/04”;
­ „Oczka Wodne”;
­ „Winna Góra I”;
- „Lipowica I”.

Zapraszamy na naszą stronę internetową : www.brmprzemysl.pl

PDFNULL (38,25KB)

Wersja XML