Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyb. oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zad. Budowa Sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Przemyślu.

ZP.271.2.2015                                                                                              Przemyśl 2015-05-11

                                                            

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu na realizację zadania pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zad. Budowa Sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Przemyślu.

 

   Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) po wezwaniu Wykonawców do uzupełnienia złożonych  ofert  w  trybie  art.26 ust.3  ww. ustawy,  Zamawiający   informuje  o  wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się dwoma kryteriami: cena - 85% i okres rękojmi - 10 %, kryterium wartości dodatkowej za wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 5% .

 

W postepowaniu zostały złożone trzy  oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Kolejność  ofert

wg. kryterium  ceny

1.

Usługowo-Handlowe Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa 

mgr inż. arch. Lesław Manecki  ul. Wielopole 18 B  31-072 Kraków

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Oferta 1 w kolejności

cena 85 pkt

gwarancja 10 pkt

wart. dodatk. 5 pkt

Łącznie 100 pkt.

2.

Budownictwo Firma Doradczo-Inwestycyjna – Jan Pluta

39-340 Padew Narodowa,

Wojków 63.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Oferta 3 w kolejności

cena 52,80 pkt

gwarancja 10 pkt

wart. dodatk. Pkt

Łącznie 67,80 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  VITARO Jędrzejczyk Wojciech,  Dziepołć 3,  97-500 Radomsko ul. ul. 11 listopada 11a/39

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

Oferta 2 w kolejności

cena 79,80 pkt

gwarancja 10 pkt

wart. dodatk. Pkt.

Łącznie 94,80

 

   Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożona przez  Usługowo-Handlowe Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa  mgr inż. arch. Lesław Manecki  ul. Wielopole 18 B  31-072 Kraków,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteriach wyboru ofert.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń,
  2. Strona internetowa Zamawiającego,
  3. ZP a/a.
Wersja XML