Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2015

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wakacje 2015.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2015 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje oraz pomoc można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 10A, tel. 16 675-20-42.
Dotacja przyznana zostanie wyłącznie tym wnioskodawcom, którzy przedstawią ofertę kompletną pod względem formalnym i merytorycznym.
Braki i błędy w złożonej ofercie skutkują wykluczeniem z postępowania konkursowego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku, w załączeniu.

PDF   Zarządzenie Nr 138/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z 2015 roku

PDF   Załącznik do zarządzenia Nr 138/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla

DOCwzór oferty-wersja word.doc

 

 

 

Wersja XML