Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Ustawa o pomocy społecznej
 

Jednostki pomocy społecznej na terenie miasta Przemyśla

 

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

  MOPS logo.jpeg
  Data publikacji:
 • Domy Pomocy Społecznej

  DPS.jpeg
  Data publikacji:
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

  Placówki OW.jpeg
  Data publikacji:
 • Ośrodki wsparcia

  Placówki wsparcia dziennego.jpeg
  Data publikacji:
 • Warsztaty Terapii Zajęciowe

  WTZ-domek.jpeg
  Data publikacji:
 • Niepełnosprawni

  tablica osoba na wózku.jpeg
  Data publikacji:
 • Mniejszości narodowe i etniczne

  Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury...
  Data publikacji: 12-11-2010 12:38
 • Repatriacje

  Podstawowym dokumentem regulującym kwestie repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U.2014.1392 ). Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin
  Data publikacji: 30-11-2010 14:19
Wersja XML