Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady naboru do gimnazjów na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2015/2016

 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum w terminie do 30 kwietnia br. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witrynyhttps://nabor-k.vulcan.net/przemysl, z której należy  wydrukować zgłoszenie do szkoły obwodowej, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danego gimnazjum. Zgłoszenia można dokonać również bezpośrednio w sekretariacie szkoły ( z pominięciem witryny internetowej).

 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w gimnazjum dla kandydatów, którzynie zdecydują się na uczęszczanie do swoich szkół obwodowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od dnia 13 kwietnia br. do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 3. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczbawolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne prowadzi się w oparciu o ustalone kryteria. Kryteria naboru do wszystkich gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 zostały ujednolicone i są następujące:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

Sposób przeliczania punktów

1.

Sprawdzian przeprowadzony w klasie VI Szkoły Podstawowej

50

Wyniki procentowe z części pierwszej ( wynik ogólny) i części drugiej (język obcy nowożytny) należy podzielić przez 4. Wynik zaokrąglić do liczby całkowitej.

2.

Punktacja za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda i język obcy nowożytny

25

Celujący- 5

Bardzo dobry – 4

Dobry- 3

Dostateczny i niższy - 0

3.

Punktacja za ocenę z zachowania

5

Wzorowe – 5

Bardzo dobre – 4

Dobre – 3

Poprawne i niższe - 0

4.

Punktacja za ukończenie szkoły z wyróżnieniem

5

 

5.

Tytuł finalisty w konkursie interdyscyplinarnym, tematycznym lub  przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty, umieszczonym na świadectwie szkolnym

10

- na szczeblu wojewódzkim i wyższym –  10 pkt.

- na szczeblu powiatowym – 5 pkt

6.

Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły,  umieszczonych na świadectwie szkolnym

4

- na szczeblu wojewódzkim i wyższym –  4 pkt.

- na szczeblu powiatowym – 2 pkt

7.

Inne osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym wolontariat, praca na rzecz szkoły i in.

1

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są poza kolejnością.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych ( wzór wniosku będzie dostępny od dnia 13 kwietnia br.). We wniosku nie musi się wskazywać szkoły obwodowej, gdyż w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach, kandydat zostanie przyjęty automatycznie do szkoły obwodowej.

 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”. Jeżeli rodzic nie może samodzielnie dokonać czynności w systemie, istnieje możliwość wprowadzenia danych do systemu przez szkołę, na podstawie ręcznie wypełnionego formularza, pobranegoi złożonego w sekretariacie szkoły „ pierwszego wyboru”.

  Wnioski należy złożyć do dnia 30 kwietnia br. do godz. 15.00

 3. W okresie od 26 czerwca do 1 lipca br. do godz. 14.00 kandydatwinien wprowadzić dane dotyczące spełniania kryteriów naboru ( oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wynikisprawdzianu, inne osiągnięcia) w celu wyliczenia punktów do naboru. Dane mogą być wprowadzone samodzielnie przez kandydata poprzez system lub przez pracownika szkoły. Wprowadzanie danych odbywa się analogicznie jak składanie wniosku.

 4. Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 2 lipca br. godz. 8.00.

  Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczny z jego przyjęciem. Rodzice dziecka mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczanie do tej szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Potwierdzenie woli uczęszczania do gimnazjum poza obwodem, należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły do dnia 2 lipca br. do godz. 16.30.

 5. Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w dniu 3 lipca br. godz. 12.00.

  Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Wersja XML