Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady naboru do przedszkoli na terenie Miasta Przemyśla na rok szkolny 2015/2016

I.

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku jest dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego, na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-k.vulcan.net.pl/przemysl. Rodzice są zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku.

 3. Rodzic ma prawo wskazania trzech przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 2,5 lat (dzieci urodzone od stycznia do lutego) 3-5 lat (wiek dotyczy całego rocznika), którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo. W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są po uwagę kryteria ustawowe, o których mowa w punkcie II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie, lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne, o których mowa w punkcie III.
 4. W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 5. Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 2 marca 2015 roku od godz. 8.00 do 31 marca 2015 roku do godz. 16:00.
 6. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 7. Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko
  w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 8. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 9. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo
  w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 10. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 11. W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach
  o spełnieniu kryteriów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w każdym przedszkolu, może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
  w oświadczeniach.
 12. Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 2 marca 2015 roku od godz. 8:00 do 31 marca 2015 roku do godz. 16:00.
 13. Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-k.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.  
 14. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją
  o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 9 kwietnia 2015 roku o godz. 12:00.
 15. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek złożenie w przedszkolu pisemnego potwierdzenia zapisu kandydata do przedszkola, w terminie od 9 kwietnia 2015 roku od godz. 12: 00 do 20 kwietnia 2015 roku do godz. 16:00.
 16. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
 17. Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola lub liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje zostaną udostępnione 22 kwietnia 2015 roku o godz. 12:00.
 18. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

 19. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 20. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 21. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 22. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

  II.

  I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełno-sprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewycho-wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

50

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

 

III.

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

dziecko czteroletnie, pięcioletnie lub z odroczonym obowiązkiem szkolnym

25

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

12

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.)

4

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny  ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

1

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 

Słowniczek

Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dochód - Pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

Wersja XML