Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODSTREFA PRZEMYŚL TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 12 ha

W Przemyślu utworzono Podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Powierzchnia podstrefy wynosi 12,6098 ha. Tereny zlokalizowane są w przemysłowej strefie miasta przy ul. Pustej i Ułańskiej o dobrej dostępności komunikacyjnej. Czynione są starania o poszerzenie terenu strefy. Planowane jest również utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego.

Przedsiębiorca działający na terenie strefy w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Maksymalna wielkość pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca wynosi 50% (lub do 65% w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw) nakładów inwestycyjnych lub 50% (65%) dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym lub w formie kwot uzyskanych z innych źródeł pomocy.


Więcej informacji na temat TSSE: www.tsse.pl

JPGul. Ułańska (3).jpg

JPGul. Pusta (2).jpg

JPGul. Pusta (od ul. Bakończyckiej)

JPGul. Ułańska (3).jpg

JPGul. Pusta (2).jpg

JPGul. Ułańska (4).jpg

JPGul. Ułańska (1).jpg

JPGul. Pusta (3).jpg

JPGul. Ułańska (od. ul. Słowackiego)

JPGul. Ułańska (2).jpg

JPGul. Pusta (1).jpg

Wersja XML