Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” w Przemyślu

W związku z licznymi informacjami na temat trudnej sytuacji finansowej Spółdzielni Socjalnej „SENIOR” informuję, że zawsze popierałem i będę wspierał wszelką działalność, która zmierza do aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności mającej na celu pomoc seniorom. Prezydent Miasta  na miarę swoich możliwości stara się wspomagać wszystkie organizacje działające w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Przemyśla, jednak możliwości udzielenia wsparcia podmiotom ekonomii społecznej jak spółdzielnie socjalne, są ograniczone przepisami prawa.

Jedną z form wsparcia są ogłaszane każdego roku otwarte konkursy ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), w których Spółdzielnia „Senior” również może brać udział.

W prowadzonej działalności Spółdzielnia objęta jest opieką merytoryczną PARR S.A. Prezydent udziela również wsparcia poprzez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i Wydział Spraw Społecznych. W chwili obecnej Spółdzielnia przystąpiła do konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Natomiast Prezydent Miasta Przemyśla zamierza przystąpić do konkursu w ramach rządowego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, czego następstwem będzie zlecenie zadań organizacjom prowadzącym działalność na rzecz osób starszych. Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR”. Program jest na etapie konsultacji społecznych i wkrótce zostanie ogłoszony. Działająca od marca 2014r. przy ulicy Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23 Świetlica Spółdzielni Socjalnej „SENIOR”
również będzie mogła przystąpić do ww. konkursu.

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla

Wersja XML