Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. ulgi w opłatach za odbiór śmieci w ramach programu „Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”

Z przykrością informuję, że z powodu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmuszony jestem przedłożyć Radzie Miejskiej w Przemyślu projekt uchwały uchylający ulgę w wysokości 50% opłaty za odpady zebrane  i odebrane w sposób selektywny - na każde dziecko, wprowadzoną w ramach „Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej”. Zmiana wskazanej ustawy, obowiązująca od dnia 01 lutego 2015 r. zmieniła m.in. art. 6k ust. 4, który stanowił podstawę prawną wprowadzenia tej ulgi.


Koalicja rządząca w kraju wprowadziła przepisy, które warunkują możliwość zastosowania ulg w opłatach dla rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym te gminy, które wprowadziły podobnie, jak w Przemyślu ulgi dla wszystkich rodzin wielodzietnych, bez względu na ich sytuację materialną, zostały pozbawione możliwości ich udzielania.
Mając na uwadze powyższe, (w trosce o mieszkańców, którzy do tej pory korzystali z ww. ulgi)  podjąłem już inicjatywę w oparciu o Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin, które domaga się przywrócenia poprzedniego brzmienia przedmiotowego przepisu. O negatywnych skutkach zmiany ustawy zostaną również powiadomieni przemyscy parlamentarzyści.


Niemniej jednak do czasu zmiany, dalsze utrzymywanie ulgi jest niestety bezprawne.
Zmiana, uderzająca nie tylko w przemyskie rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, jest dla nas niezrozumiała, szczególnie w kontekście przyjęcia przez parlament ustawy o Karcie Dużych Rodzin. Po raz kolejny świadczy także, iż tak zwana „rewolucja śmieciowa” była źle przygotowana, a działania zmierzające do jej poprawy, również często są nieprzemyślane.Pragnę zapewnić, że jeżeli polski parlament przywróci gminom podstawę prawną do wprowadzenia ulgi, stosowny projekt uchwały zostanie natychmiast przygotowany i przestawiony Radzie Miejskiej w Przemyślu.

 

Prezydent Miasta

Robert Choma

Wersja XML