Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 n. cz. nieruchomości przy ul. Rzeźniczej, dz. nr 485, nr 488/4, nr 489/4, nr 486 i nr 487 obr. 208.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.


1.   W przetargu mogą brać udział:
     Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
      Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
     Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
      Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

Nr działki 485 488/4 489/4 486 487
Powierzchnia 0,0484 0,1642 0,1650 0,1177 0,0081
Obręb 208 208 208 208 208
Nr KW PR1P/000... 45761/9 45761/9 45761/9 45762/6 45762/6

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fizycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części.

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rzeźnicza

4.   Opis nieruchomości:
  Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Działki znajdują się w zasięgu sieci gazowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

5. Przedmiotowe działki zlokalizowane są poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
    Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, zatwierdzonego Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.02.2006 r., nieruchomości położone są w Jednostce Przestrzennej „III.-Ogólnomiejskiej”, w Wielofunkcyjnej Strefie „Wilcze”- III.-D”, w Obszarach rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielofunkcyjnej i usługowej w Wielofunkcyjnej Strefie „Wilcze”: „III./MW-5”, w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – strefa ochrony konserwatorskiej „C”.
    Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „RIIIa” – grunty orne.  
     Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).
  

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.  Cena wywoławcza 1/2 niewydzielonych części nieruchomości wynosi: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 marca 2015 r. (środa) o godz. 12:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
     Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. i Zarządzeniem Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż udziału w przedmiotowych działkach w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Rzeźnicza”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 marca 2015 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Wersja XML