Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 18.02.2015 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 18 lutego 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 337/2 i nr 323/2 w obr. 207, położonej przy ul. Kopernika 9 , godz. 10:00,

- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1331/1 w obr. 207, położonej przy ul. Tatarskiej 3 , godz. 10:30,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1561 w obr. 207, położonej przy ul. Słowackiego, godz. 11:00.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiegow Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

Wersja XML