Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2907/8, nr 2910, nr 2911 obr. 202

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonych jako:

1) działka nr 2907/8 o powierzchni 0,0447 ha, objęta KW nr PR1P/00071688/4 wraz z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części działki nr 2907/5 o powierzchni 0,1451 ha, objętej księgą wieczystą  nr PR1P/00095492/7,

2) działka nr 2910 o powierzchni 0,0723 ha, objęta KW nr PR1P/00071688/4 wraz z udziałem w wysokości 1/15 niewydzielonych części działki nr 2907/11 o powierzchni 0,1997 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102193/4 i działek nr 2907/9 o powierzchni 0,0184 ha, nr 1377 o powierzchni 0,0017 ha, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00096841/6,

3) działka nr 2911 o powierzchni 0,0787 ha, objęta KW nr PR1P/00071688/4 wraz z udziałem w wysokości 1/15 niewydzielonych części działki nr 2907/11 o powierzchni 0,1997 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00102193/4 i działek nr 2907/9 o powierzchni 0,0184 ha, nr 1377 o powierzchni 0,0017 ha, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00096841/6,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r.

Wersja XML