Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 14.01.2015 r.

INFORMACJA


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 14 stycznia 2015 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:


- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działki nr 6/8 i nr 6/7 o łącznej powierzchni 6,0430 ha w obrębie 213 m. Przemyśla,

Działki nr 6/8 i nr 6/7 podlegają sprzedaży w całości lub w części, odpowiednio o godzinach:

Nr działki / kompleksu Godzina przetargu
6/8 i 6/7 obr. 213 9:00
K o powierzchni ok. 1,5 ha, proponowany do wydzielenia
z działki nr 6/8
obr. 213
9:30
L o powierzchni ok. 1,2 ha, proponowany do wydzielenia
z działki nr 6/8 obr. 213
10:00
M o powierzchni ok. 1,5 ha, proponowany do wydzielenia
z działki nr 6/8 obr. 213
10:30
N o powierzchni ok. 1,5 ha, proponowany do wydzielenia
z działki nr 6/8 obr. 213
11:00


- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 1028 i nr 1259/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sieleckiej 2, godz. 11,30


- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż), wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w działce nr 1520 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Łukasińskiego, godz. 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjętytj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiegow Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, natomiast informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział
w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99-99 lub (15) 823-66-88.

Wersja XML