Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - dz. nr 917/3 obr. 212

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka podlega sprzedaży w całości lub w części o powierzchni nie mniejszej niż 1,5 ha. Proponuje się do wydzielenia z działki nr 917/3 obręb 212 następujące kompleksy:
a) kompleks A o powierzchni ok. 1,9 ha,
b) kompleks B o powierzchni ok. 2,0 ha.
Sposób proponowanych podziałów nieruchomości określa załącznik graficzny dostępny w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12.
Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w pierwszej kolejności oferentowi (oferentom), który zadeklaruje chęć nabycia całej nieruchomości (działki).

2. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00 400 Warszawa.

3. Adres nieruchomości: ul. Pusta/ ul. Gospodarcza, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, ma regularny, prostokątny kształt i zlokalizowana jest pomiędzy nowourządzonymi ulicami Gospodarczą i Pustą. Teren działki równy, lekko pochyły w kierunku zachodnim. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Ponadto na terenie działki posadowione zostały słupy napowietrznej linii wysokiego i średniego napięcia, a także poprowadzone  zostały gazociągi, w związku z powyższym lokalizacja inwestycji musi uwzględniać obowiązujące w tym zakresie strefy ochronne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się kopalnia gazu, hala produkcyjna i droga wojewódzka nr 885.
W dniu 3 lipca 2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” w ramach Działania 1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”, które obejmowało: budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej, drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego; wzmocnienie podłoża; urządzenie oświetlenia drogowego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; wykonanie melioracji terenu; budowę sieci wodociągowej; budowę sieci kanalizacyjnej; usunięcie kolizji elektroenergetycznych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami gazowymi.

5. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r. opisywany teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem „P1”, który przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo - usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków w skład działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIa” – grunty orne.

6. Obciążenia: Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

7. Zobowiązania:
a) Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych m.in. jako działka nr 917/3 w obrębie 212 celem wykonania telekomunikacyjnej linii kablowej, oraz na dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji i eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu. Ww. spółka została poinformowana, że działka nr 917/3 w obrębie 212 położona jest na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i jest przeznaczona do zbycia, a ponadto, że w przypadku stwierdzenia zmian stanu własnościowego działki, zobowiązana będzie do wystąpienia do właściciela nieruchomości o stosowną zgodę na realizację inwestycji i/lub ustanowienie stosownej służebności przesyłu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wyrazić zgodę na wykonanie ww. robót oraz zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów.

8. W przetargach mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

9. Cena wywoławcza nieruchomości:
a) dla całej działki nr 917/3 w obrębie 212 – 952 320,00 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 00/100), w tym 23% podatku VAT, lub
b) dla kompleksu wydzielonego z działki nr 917/3 w obrębie 213 – 24,00 zł za każdy 1 m2 (słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Podczas przetargu na sprzedaży nieruchomości w części, po zakończeniu licytacji ceny jednostkowej sprzedaży, oferent, który zaproponował najwyższą cenę, deklaruje powierzchnię, którą zamierza nabyć.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

10. Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 10 grudnia 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinach:
a) 8:30 działka nr 917/3 w obrębie 212,
b) 9:00 kompleks A o pow. ok. 1,9 ha,
c) 9:30 kompleks B o pow. ok. 2,0 ha.
Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

11. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargów w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwotach:
a) 95 232,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) brutto, w przypadku chęci nabycia całej działki nr 917/3 w obrębie 212,
b) 2,40 zł (słownie złotych: dwa 40/100) brutto za każdy 1 m2 powierzchni planowanej do nabycia, w przypadku chęci nabycia części działki nr 917/3 w obrębie 212.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 917/3 obr. 212” lub „Przetarg – kompleks …”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 grudnia 2014 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Forma sprzedaży nieruchomości: akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży, jako że w odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego umowy przenoszącej własność, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i terminy zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscach i terminach podanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 14. W takim przypadku Prezydent Miasta Przemyśla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlegać będzie zwrotowi. Nabywca traci wówczas prawo zakupu przedmiotowej nieruchomości.

16. Koszt podziału geodezyjnego działki ponosi Gmina Miejska Przemyśl, wszelkie pozostałe koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, na stronie internetowej www.przemysl.pl.
Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub 823 66 88.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGOgólny szkic proponowanych kompleksów

JPGLokalizacja działki nr 917/3 obr. 212 z propozycją podziału na kompleksy

Wersja XML