Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przetargu ogłoszonym na dzień 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 5 listopada 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 17/20 niewydzielonych części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207, położonej w Przemyślu przy ul. Artura Grottgera 3.
Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie, o godzinie 13:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, sala 19.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML