Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 9, dz. nr 337/2, 323/2 obr. 207.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja Kopernika 9,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 164, poz. 1758 z późn. zm.).
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 -   Numer ewidencyjny działki:  337/2
     Powierzchnia działki: 0,3112 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 
       -   Numer ewidencyjny działki:  323/2
     Powierzchnia działki: 0,0027 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 
3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mikołaja Kopernika 9
4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Mikołaja Kopernika 9 w śródmiejskiej części miasta Przemyśla. Komunikacja odbywa się bezpośrednio z ulicy. Teren działek jest płaski, kształt nieregularny, ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działka nr 323/2 w obr. 207 jest niezabudowana, zaś działka nr 337/2 w obr. 207 jest zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 403,27 m2 (parter: 205,67 m2, I piętro: 197,60 m2), powierzchnia piwnic - 115,10 m2, zaś powierzchnia nieużytkowego poddasza – 166,70 m2. Budynek jest obiektem z początków XX wieku, murowanym z cegły pełnej, otynkowany, z dachem wielospadowym i kopułą w części południowo-zachodniej, pokrytym blachą. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Podłogi: parkiet, terakota zabytkowa, wykładzina PCV. Ogrzewanie budynku realizowane było za pomocą pieców węglowych kaflowych (12 sztuk). Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Budynek był użytkowany jako żłobek i przedszkole, obecnie nie jest objęty umową najmu.
Willa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-849 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).  
Zgodnie z art. 5  ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy sprzedaży przedmiotowego budynku nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej.
5. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Śródmieście I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24.06.2010 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „U/ZP” przeznaczonym pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty i medycznych, obiektów małej architektury, miejsc parkingowych.
      Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.
6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT),  w tym:
 - cena działki nr 323/2 w obr. 207, niezabudowanej, wynosi: 4 070,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).
      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
- cena działki nr 337/2 w obr. 207, zabudowanej, wynosi: 1 095 930,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony), z czego cena budynku wynosi: 718 601,30 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
      Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
7.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 17.09.2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. 
9.  Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 03 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.
10.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działek nr 323/2 i nr 337/2 obr. 207 w kwocie 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Kopernika 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 listopada 2014 r.
11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych  powodów.
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (69,09KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (144,96KB)

JPGogród (92,80KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (179,11KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (733,23KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (193,35KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (81,40KB)

JPGBudynek przy ul. Kopernika 9 (43,12KB)

JPGogród (163,49KB)

Wersja XML