Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Pasteura - dz. nr 30/2 i nr 30/4 obr. 210

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w obrębie 210 m. Przemyśla przy ul. Pasteura objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00066063/9,  oznaczonych jako:

działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102564/7,

działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102564/7,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., 518 ze zm.) upływa w dniu 25 września 2014 r.


 

Wersja XML