Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dz. nr 433 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
Informuje

że w dniu 10 września 2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 433 o pow. 0,0056 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT)

Wersja XML