Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przy ul. Żołnierzy I Armii WP, dz. nr 180, nr 181 obr. 212.

I N F O R M A C J A 

 

        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  objętej KW Nr PR1P/00067023/4, położonej w obrębie 212 m. Przemyśla w rejonie ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka nr 180 o pow. 0,2735 ha i działka nr 181 o pow. 1,6017 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 08 września 2014 r.

Wersja XML