Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym przetargu na dzień 13 sierpnia 2014 r.


I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 13 sierpnia 2014 r. został ogłoszony następujący przetarg:

- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 471/2, nr 472/2 i nr 2920/7 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 12:00.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail:mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Wersja XML