Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych przy ul. Wyszyńskiego - dz. nr 2920/19, nr 2920/20, nr 2920/29, 2918/8, nr 2920/10, nr 455/2, nr 2918/9, nr 466, nr 447/1, nr 443, nr 444/1, nr 455/1 w obr. 202

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonych jako:

1) działka nr 2920/19 o powierzchni 0,0792 ha, objęta KW Nr PR1P/00063463/2,

2) działka nr 2920/20 o powierzchni 0,0927 ha, objęta KW Nr PR1P/00063463/2 i działka nr 2920/29 o powierzchni 0,0190 ha, objęta KW Nr PR1P/00095407/5,

3) działka nr 2918/8 o powierzchni 0,0275 ha, działka nr 2920/10 o powierzchni 0,0256 ha, objęte KW Nr PR1P/00063463/2 i działka nr 455/2 o powierzchni 0,0259 ha, objęta KW Nr PR1P/00001295/1,

4) działka nr 2918/9 o powierzchni 0,0280 ha, działka nr 446 o powierzchni 0,0337 ha i działka nr 447/1 o powierzchni 0,0005 ha, objęte KW Nr PR1P/00063463/2, działka nr 443 o powierzchni 0,0048 ha i działka nr 444/1 o powierzchni 0,0012 ha, objęte KW Nr PR1P/00043735/4 oraz działka nr 455/1 o powierzchni 0,0062 ha, objęta KW Nr PR1P/00001295/1.

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.),mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.

Wersja XML