Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. nr 1331/1 obr. 207.

                                   Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Przemyślu przy ul. Tatarskiej 3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
o uregulowanym stanie prawnym.                   

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  1331/1
     Powierzchnia działki: 0,0331 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053524/5 

  3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Tatarska 3

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Tatarskiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 85,3 m2. Budynek wybudowany w 1890 r., wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy drewniane, nad piwnicą strop ceglany. Schody drewniane. Dach konstrukcji drewnianej. Na parterze znajduje się posadzka betonowa, na piętrze podłogi są drewniane. Tynki zewnętrzne   i wewnętrzne cementowo-wapienne (widoczne znaczne ubytki i pęknięcia). Stolarka okienna drewniana, znacznie zużyta. Stolarka drzwiowa: drewniana - znacznie zużyta i stalowa - stan średni. Strych nie jest użytkowany. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.
      Przedmiotowa działka znajduje się w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości. Właściciel winien uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu plan zagospodarowania ww. nieruchomości.
W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty lub zabytki o charakterze archeologicznym należy je zabezpieczyć i o odkryciu powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.
      Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-1196 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, obiekt winien zachować bryłę i wystrój elewacji części frontowej, układ wnętrza oraz pierwotne wyposażenie w postaci stolarki okiennej i drewnianych schodów. 

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
    Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „I. – Stare Miasto” w kwartale nr I. - 2.- Stare Miasto oraz w Strefie Ochrony Konserwatorskiej „A”.
          Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena budynku wynosi 48 870,00 zł brutto.
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
     Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
    Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

8. Zobowiązania: - Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m, wzdłuż północnej granicy działki nr 1331/1 w obr. 207 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 1331/2 w obr. 207.

9.  Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 19.02.2014 r., 09.04.2014 r. i 28.05.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

10. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 lipca 2014 r. (środa) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 1331/1 w obr. 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Tatarska 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 08 lipca 2014 r.         

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.        

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

    
   

 

Wersja XML