Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na 9.07.2014 r. przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Czachowskiego

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 9 lipca 2014 r. został ogłoszony następujący przetarg:

-  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 696 w obrębie 212, położonej przy ul. Czachowskiego, godz. 11:30.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

          Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

Wersja XML