Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla

Od dnia 28.05.2014r. rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005 zwanego dalej studium, dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, odbędzie w dniach od 28.05.2014r. do 20.06.2014r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, duża sala narad, w dniu 17.06.2014r., w godz. 10:00 - 12:00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium (zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2014r.

Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta Przemyśla stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2014r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Linki do pobrania materiałów związanych z projektem studium ponizej.

Ze względu na wielkość plików (od 8 - 50 MB) w celu przeglądania proszę pobrać na dysk swojego komputera.

PDFUwarunkowania

JPGzal_1_eko_stan

JPGzal_2_eko_zagrozenia

JPGMapa uwarunkowań

PDFekofizjografia

PDFtab 66 i 67

PDFKierunki rozwoju tekst

JPGKierunki_jednostki_mapa

JPGMapa kierunki

PDFprognoza_śr

Wersja XML