Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 11 czerwca 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 11 czerwca 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 405/3 w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Obozowej godz. 9:00

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 432/8, nr 432/12, nr 441 i 445/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sanockiej, godz. 10:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 10:30,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2910 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego godz. 11:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2911 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. B. Chrobrego, godz. 11:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Wersja XML