Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 11 czerwca 2014 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518)


i n f o r m u j e,


że odwołuje ogłoszony na dzień 11 czerwca 2014 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 403/3 o powierzchni 0,2890 ha w obrębie 211 objęta księgą wieczystą nr:  PR1P/00072992/5.

Przetarg odwołuje się z przyczyn formalnych.

Niniejszą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML